Home / Văn bản Pháp Luật

Văn bản Pháp Luật

STT Văn bản Trích yếu
1 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
2 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
3 Thông tư số 38/2005/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
4 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quản lý chất thải nguy hại
5 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
6 Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”
7 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
8 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
9 Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển
10 Thông tư số 82/2015/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
11 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ
12 Thông tư số 60/2015/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
13 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quản lý chất thải và phế liệu
14 Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
15 Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”
16 Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 01-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
17 Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 12-MT : 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
18 Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 13-MT : 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
19 Quyết định số 02/VBHN-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
20 Quyết định số 506/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014
21 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
22 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
23 Quyết định số 223/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2030
24 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
25 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
26 Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
27 Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
28 Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
29 Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
30 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
31 Thông tư số 60/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
32 Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
33 Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
34 Quyết định số 1687/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
35 Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
36 Thông tư số 132/2014/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành
37 Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
38 Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về thoát nước và xử lý nước thải
40 Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
41 Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
42 Thông tư số 43 /2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
43 Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
44 Chỉ thị số 02/CT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
45 Luật số 55/2014/QH13
[Thuộc tính] [Tải về]
Luật Bảo vệ môi trường
46 Quyết định số 588/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường
47 Quyết định số 589/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành các Hướng dẫn kỹ thuật
48 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
49 Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
50 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
51 Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam
52 Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
53 Nghị định số 35/2014/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
54 Thông tư số 52/2014/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Mức thu nộp quản lý phí cấp giấy chứng nhận dịch vụ quan trắc môi trường
55 Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
56 Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-GTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
57 Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
58 Quyết định số 539/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014 – 2022
59 Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
60 Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
61 Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
62 Thông tư số 36/2014/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
63 Quyết định số 403/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020
64 Chỉ thị số 03/CT-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện biện pháp kiểm soát, bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
65 Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
66 Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
67 Quyết định số 154/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam
68 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
69 Quyết định số 166/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
70 Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
71 Quyết định số 45/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
72 Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
73 Quyết định số 2623/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 – 2020”
74 Quyết định số 2612/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
75 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm
76 Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
77 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
78 Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam
79 Quyết định số 1566/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chương trình Nhãn xanh Việt Nam
80 Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
81 Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
82 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
83 Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ giao thông vận tải quản lý
84 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
85 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định về quản lý phân bón
86 Quyết định số 2282/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng
87 Luật số 41/2013/QH13
[Thuộc tính] [Tải về]
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
88 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
89 Nghị định 173/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
90 Nghị định 160/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
91 Nghị định số 165/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát triển vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
92 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
93 Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn
94 Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư hướng dẫn việc chuyển đối từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
95 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản
96 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
97 Thông tư số 35/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ninh
98 Thông tư số 36/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai
99 Thông tư số 37/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên
100 Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
101 Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
102 Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
103 Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai
104 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
105 Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
106 Nghị định số 139/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
107 Thông tư số 24/2013/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân
108 Thông tư số 31/2013/TT-BYT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
109 Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính
110 Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
111 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015
112 Quyết định số 1788/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.
113 Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
114 Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
115 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND tỉnh Đồng Nai
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
116 Thông tư số 25/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cao Bằng
117 Chỉ thị số 18/CT-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch
118 Thông tư số 22/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang
119 Thông tư số 23/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn
120 Thông tư 24/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
121 Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa
122 Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ
123 Quyết định số 1287/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
124 Thông tư số 20/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ
125 Thông tư số 21/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn cư, thủy văn, kinh tế – xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang
126 Quyết định số 1250/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
127 Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 24/2012/QĐ- TTg ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020
128 Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
129 Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
130 Thông tư số 14/2013/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh than
131 Thông tư số 15/2013/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về xuất khẩu than
132 Nghị Quyết số 05/2013/NQ-HĐND
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
133 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận
134 Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic
135 Thông tư số 14/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế-kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển
136 Thông tư số 15/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới tỉ lệ 1:50000
137 Thông tư số 16/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1:100000
138 Thông tư số 17/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định kỹ thuật thiết lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 200000
139 Nghị Quyết số 49/2013/QH13
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
140 Luật số 33/2013/QH13
[Thuộc tính] [Tải về]
Luật phòng chống thiên tai
141 Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng
142 Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản
143 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND thành phố Hà Nội
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội
144 Nghị quyết số 24-NQ/CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
145 Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000
146 Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
147 Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển
148 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
149 Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
150 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
151 Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết điều 3 của nghị định sô 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về lĩnh vực thủy sản.
152 Thông tư số 29/2013/TT-BCA
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
153 Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
154 Thông tư 07/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế – kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
155 Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
156 Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo,
157 Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.
158 Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
159 Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
160 Quyết định số 396/2013/QĐ-BXD
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định v/v: cấp giấy chứng nhận thiết bị đốt chất thải rắn sinh hoạt phù hợp
161 Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
162 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
163 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
164 Quyết định số 406/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
165 Chỉ thị số 02 /CT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường
166 Quyết định số 518/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc phê duyệt đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam
167 Nghị quyết số 35/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
168 Thông tư số 30/2013/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
169 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
170 Thông tư số 06/2013/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió.
171 Thông tư liên tịch số 03 /2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu
172 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
173 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản
174 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội
175 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND Kon Tum
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bản tỉnh Kon Tum
176 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
177 Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
178 Quyết định số 263/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.
179 Quyết định số 106/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
180 Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
181 Công văn số 221 /BTNMT-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công văn về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp
182 Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
183 Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
184 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
185 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
186 Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng
187 Quyết định số 1660/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020
188 Quyết định số 1216/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
QUYẾT ĐỊNHPHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
189 Thông tư 09/2012/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen
190 Quyết định số 833/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật (1) Hướng dẫn công tác kiểm kê, quan trắc, giám sát về POP cho các ngành, địa phương; (2) Hướng dẫn áp dụng Kỹ thuật tốt nhất hiện có và Phương thức môi trường tốt nhất để hạn chế việc phát sinh POP không chủ định cho lò đốt chất thải
191 Quyết định số 940/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam
192 Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường
193 Quyết định số 799/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” giai đoạn 2011 – 2020
194 Quyết định số 784/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
195 Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
196 Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
197 Quyết định số 366/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012- 2015
198 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT; LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
199 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
200 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
201 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
202 Quyết định số 170/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định Phê duyệt tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn nguy hại đến năm 2025
203 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
204 Quyết định số 107/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
205 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
206 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
207 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
208 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
209 Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 – 2020
210 Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
211 Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
212 Chỉ thị số 24/CT-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước và xả thải nước vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
213 Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
214 Thông tư 44/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
215 Quyết định số 2370/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước
216 Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về tư liệu môi trường
217 Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
218 Thông tư số 152/2011/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
219 Thông tư số 36/2011/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương
220 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
221 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
222 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế bảo vệ môi trường
223 Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn
224 Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa
225 Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất
226 Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển)
227 Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa
228 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
229 Quyết định số 1594/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy định phòng, chống tham nhũng trong hoạt động Khoáng sản và Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
230 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
231 Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
232 Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ
233 Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nướcnhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích
234 Quyết định số 878/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)
235 Quyết định số 879/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước
236 Thông tư số 22/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
237 Thông tư số 20/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit
238 Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
239 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 7, Quy định “Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội
240 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
241 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5 Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng
242 Thông tư số 19/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
243 Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)
244 Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa
245 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 – 2015
246 Quyết định sô 11/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
247 Quyết định sô 18/2011/QD-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
248 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy định mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
249 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 29/2011/NĐ-CP: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
250 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
251 Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố
252 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác và thu mua tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
253 Thông tư số 08/2011/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình và định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
254 Quyết định số 416/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
255 Quyết định số 335/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
256 Quyết định số 335/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
257 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội
258 Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1946/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “KẾ HOẠCH XỬ LÝ, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC” GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
259 Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư 42/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
260 Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư 43/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
261 Thông tư số 41/2010/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư 41/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
262 Công văn số 5237/BTNMT-VP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 5237/BTNMT-VP: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-CP phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TNMT
263 Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư 40/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo
264 Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
265 Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ DI DỜI CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
266 Quyết định số 2418/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 – 2015
267 Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư 39/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
268 Quyết định số 2284/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG”
269 Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
270 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
271 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam
272 Chỉ thị số 21/2010/CT-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về tăng cường bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015
273 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về việc chủ động ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu
274 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về chất lượng, giá tiêu thụ và khối lượng sử dụng nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
275 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
276 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội
277 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội
278 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 471/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
279 Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam
280 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
281 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
282 Nghị định số 72/2010/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 72/2010/NĐ-CP: Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
283 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/06/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
284 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch
285 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
286 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành “Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội”
287 Nghị định số 26/2010/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 26/2010/ NĐ- CP: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
288 Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
289 Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
290 Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc xây dựng báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh
291 Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
292 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
293 Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
294 Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
295 Thông tư số 230/2009/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư 230/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường
296 Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
297 Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư 21/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
298 Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
299 Quyết định số 1404/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc thành lập Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy
300 Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường Quốc gia
301 Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường Quốc gia
302 Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về Bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ
303 Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
304 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
305 Nghị quyết số 27/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
306 Nghị định số 35/2009/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 35/2009/NĐ-CP: Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
307 Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch số: 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
308 Thông tư số 14/2009/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
309 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định về ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động và sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường
310 Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết Định Số: 16/2008/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
311 Quyết định số 17/2008/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chuẩn quốc gia về khí tượng thủy văn
312 Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo lũ
313 Nghị quyết số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 – 2012
314 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
315 Quyết định số 157/2008/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc thành lập Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai
316 Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”
317 Quyết định số 1466/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định 1466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
318 Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường
319 Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
320 Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
321 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
322 Thông tư số 51/2008/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
323 Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ
324 Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
325 Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định Số: 57/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020”
326 Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
327 Quyết định số 02/2008/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và mưa axit
328 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định số: 25/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
329 Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
330 Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
331 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định số: 21/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
332 Thông tư số 01/2008/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học
333 Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
334 Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020”
335 Nghị định số 174/2007/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
336 Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
337 Quyết định số 171/2007/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 171/2007/QĐ-TTg NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2007 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG CẦU
338 Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
339 Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
340 Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu
341 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định 10/2007/QĐ-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
342 Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý
343 Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”
344 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 81/2007/NĐ-CP: Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
345 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy hoạch quản lý chất thải rắn là công tác điều tra, khảo sát, dự báo nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn; xác định vị trí, quy mô các điểm thu gom, trạm trung chuyển, tuyến vận chuyển và các cơ sở xử lý chất thải rắn; xác định phương thức thu gom, xử lý chất thải rắn; xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm xử lý triệt để chất thải rắn
346 Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH TỔNG THỂ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020”
347 Nghị định số 04/2007/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định 04/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
348 Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
349 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
350 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường
351 Nghị định số 140/2006/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 140/2006/NĐ-CP: Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định,phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển
352 Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường…
353 Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
354 Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
355 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
356 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 81/2006/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
357 Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 174/2006/QĐ-TTg NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG SINH THÁI, CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG CẦU
358 Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2005 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010
359 Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
360 Nghị định số 37/2005/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
361 Quyết định số 34/2005/QĐ-TTG
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định của thủ tướng chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
362 Nghị quyết số 41.NQ-TW
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết của bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
363 Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam(Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)
364 Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định của bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường phê duyệt Kế hoạch Hành động về Bảo tồn và Phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004 – 2010
365 Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
366 Quyết định số 256/2003/QĐ-TTG
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
367 Nghị định số 109/2003/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 109/2003/NĐ-CP: Về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
368 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Văn bản số 04/2007/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
369 Quyết định số 64/2003/QĐ-TTG
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”
370 Nghị định số 61/1998/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
nghị định của chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp